شهرام ناظری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: شهرام ناظری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مطرب مهتاب رو، تکنوازی تنبور و آواز، گندم، آواز باهمراهی تنبور، گل و خار

چاپ