علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 7

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قربون امشو، ایی بالُم بنده، صنم، بی سامان، اگر بگذارد، سرگران، آوازل فریاد، بلال بلال

چاپ