خلیل عالی نژاد استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: خلیل عالی نژاد
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بداهه نوازی تنبور
اصفهان قدیم: مخموری، صبوحی، سماع وصل
چهارگاه قدیم: بداهه مقامی، دردمند فراق، بداهه مقامی شکرانه
ماهور قدیم: بداهه مقامی، دست افشان
شور قدیم: بداهه مقامی، بیقراری
بازگشت به اصفهان: بداهه مقامی، شماع سرمستان

چاپ