اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 11

عنوان: اکبرگلپایگانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاخه گل شماره 360(در مایه دشتی)، شاخه گل شماره 396( در مایه نوا)

چاپ