اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 7

عنوان: اکبرگلپایگانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاخه گل شماره 53(بیات اصفهان)، شاخه گل شماره 392

چاپ