شیدا و مسعود جاهد استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: شیدا و مسعود جاهد
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کیه کیه در می زنه؟، اگر مستم، در فکر تو بودم، نوک مژگان، رخ زیبا، شب مهتاب، مه من، بت چین

چاپ