اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: اکبرگلپایگانی(گلپا)
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاخه گل شماره 350 درمایه بیات ترک
شاخه گل شماره 85 در مایه ابوعطا

چاپ