حسن کسائی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: حسن کسائی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 47 دقیقه
آهنگ ها: شور، ماهور، چهارگاه، راست پنجگاه

چاپ