حسن کسائی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: حسن کسائی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 43 دقیقه
آهنگ ها: چهارگاه، ابوعطا بیات ترک، بیات اصفهان

چاپ