اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: اکبرگلپایگانی(گلپا)
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: برگ سبز شماره 265(همایون)،
برگ سبز شماره 49(دشتی و شور)

چاپ