شاهین علوی و کاوه وارث استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: شاهین علوی و کاوه وارث
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها:
شاهین علوی: گرمای پاییز، یاد، سایه، راه رفتن رو ابر، سُرمه، یاد
کاوه وارث: پلکان، روان، خون باران، خلسه، پایان

آکبند

چاپ