علیرضا قربانی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: حریق خزان، ارغوان، بی قرار، دلی در آتش، آخرین جرعه جام، خاطرات، زندگی-رنگ

چاپ