سیاوش زندگانی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: سیاوش زندگانی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 40 دقیقه
CD 2: 59 دقیقه
آهنگ ها:
1: ابوعطا: قطعه‌ی ضربی سنگین، چهارمضراب، آواز ابوعطا و فرود شوشتری: مقدمه‌ی شوشتری، چهارمضراب
سه گاه: قطعه‌ی ضربی، آواز سه گاه، چهارمضراب
2: شور: قطعه‌ی ضربی سنگین، چهارمضراب شور
سه گاه: مقدمه‌ی سه گاه، قطعه‌ی ضربی، ادامه‌ی آواز سه گاه، چهارمضراب سه گاه
ماهور: قطعه‌ی ضربی، ادامه‌ی آواز ماهور، چهارمضراب

آکبند

چاپ