علیرضا قربانی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها: رفتم و بار سفر بستم، بگو چه کنم، حق ناشناس، مناجات، تذرو، دیدی که رسوا شد دلم

آکبند

چاپ