وحید تاج استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: وحید تاج
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 47 دقیقه
آهنگ ها: هی هی جبلی قم قم، دارالشفا، ای ماهرویان الصلا، ساز و آواز، سرو خرامان من، اسرار عاشقان، زبده‌ ی راز آسمانی، مژده‌ی دلدار، بداهه نوازی نی، همنوازی دف و نی

چاپ