درویش رضا منظمی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: درویش رضا منظمی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ابوعطا، بیات اصفهان، افشاری، شور، سه گاه، چهارگاه، بیات زند، شور-شهناز

چاپ