علیرضا قربانی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه، ساز و آواز، تصنیف ایران، ساز و آواز، ضربی معکوس، ساز و آواز، تصنیف سرباز جهاد، ساز و آواز، تصنیف سوگواران خموش

چاپ