پرویز یاحقی استریو آوای باربد (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: پرویز یاحقی
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 47 دقیقه
آهنگ ها:
کیمیا(شوشتری): درآمد شوشتری، سه ضربی، چهارمضراب
طلوع(شور): درآمد شور، سه ضربی، چهارمضراب

چاپ