عبدالنقی افشارنیا استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: عبدالنقی افشارنیا
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 44 دقیقه
CD 2: 51 دقیقه
CD 3: 53 دقیقه
آهنگ ها:
1: آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری، آواز دشتی
2: دستگاه شور، دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان
3: دستگاه ماهور، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه

آکبند

چاپ