جلیل شهناز و پرویز یاحقی استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: جلیل شهناز و پرویز یاحقی
استریو: آوای باربد
مدت زمان:
CD 1: 60 دقیقه
CD 2: 43 دقیقه
آهنگ ها:
1: همایون: درآمد همایون، قطعه‌ی ضربی، چهارمضراب
ماهور و راست پنجگاه: قطعه‌ی ضربی سنگین، آواز ماهور و راست، چهارمضراب
2: سه گاه: مقدمه‌ی سه گاه، زابل، قطعه‌ی ضربی سنگین، ادامه‌ی آواز سه گاه، چهارمضراب
بیات زند: قطعه‌ی ضربی سنگین، آواز بیات زند، چهارمضراب

چاپ