عبدالحلیم حافظ استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: عبدالحلیم حافظ
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها: فالگیر

چاپ