حسن کامکار استریو آوای باربد (سی دی)

عنوان: حسن کامکار
استریو: آوای باربد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
دستگاه همایون: درآمد همایون، کرشمه، چکاوک، بیدادو فرود به همایون، نی داوود و فرود همایون، نوروز عرب، جامه دران و فرود به شوشتری، به زندان، شوشتری، بختیاری، مآلف و فرود به همایون
دستگاه سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه و فرود سه گاه، حصار و فرود به سه گاه، مخالف سه گاه و مثنوی مخالف(همراه با تحریر مخالف)، کرشمه‌ی مغلوب، نغمه‌ی مغلوب، کرشمه‌ی مخالف و فرود به سه گاه، اشاره به مویه و فرود، شاختایی(هدی و پهلوی)و فرود به سه گاه، وصل به چهارمضراب های زنگ شتر، سامانی و بهارمست

چاپ