استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 27

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف ملکا، دونوازی تار و تنبک، آواز و تار، آواز و کمانچه، تصنیف از کفم رها، رنگ افشاری، تصنیف مزرع شبز فلک، تکنوازی سنتور، قطعه ضربی سنتور و تنبک، چهارمضراب سنتور و تنبک، آواز و سنتور، آواز و نی، تصنیف ای آمان، رنگ شور

آکبند

چاپ