استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 17

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه چهارگاه، ساز و آواز، ساز و آواز زابل، ساز و آواز حصار، ساز و آواز منصوری، ساز و آواز مویه، تصنیف بوی باران، مقدمه افشاری، سلو تار و چهارمضراب افشاری، ساز و آواز، ساز و آواز درآمد عراق، چهارمضراب(تار و تنبک)، ساز و آواز عراق، ساز و آواز، تصنیف نی زن

آکبند

چاپ