سیاوش و سوزان روشن استریو Caltex (سی دی)

عنوان: سیاوش و سوزان روشن
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
سیاوش: مریم، قصر یخی، نگاه اول
سوزان روشن: دختر آریائی، کبوتر دل، ماهی و دریا

چاپ