هایده استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: هایده
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تیر مژگان، نمیدانم، نمیخوام بدانم، رنگ شوشتری، محلی بیرجندی، زهره

چاپ