هاتف استریو ترانه (سی دی)

عنوان: هاتف
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نقاب، نفت(خونه)، به علی گفت مادرش روزی، آینه باران، آهن آباد(کوچه کوچه)، دختر کابل، وقفه، آهنگهای بهم متصل

چاپ