معین و ابی و داریوش استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: معین و ابی و داریوش
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
معین: خالق، سفر
ابی: دلبر، همدم، سادگی
داریوش: آئینه، نیایش، رُله

چاپ