معین استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: معین
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زندگی، نماز، حیران، چکنم عاشق ایرانم من، نیرنگ، تا از در اومد

چاپ