مرضیه و بنان استریو Caltex (سی دی)

عنوان: مرضیه و بنان
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرضیه: بیداد زمان، خواب نوشین، همیشه یار، آواز دل
بنان: الهه ناز، دیلمان، دور از وطن

چاپ