فرهاد استریو ترانه (سی دی)

عنوان: فرهاد
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جمعه، شبانه، گنجشگک اشی مشی، کودکانه، هفته خاکستری، وحدت، آواز، آینه ها، سقف، مرد تنها، شبانه2، خسته، اسیر شب

چاپ