فرامرز آصف استریو Afra (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: فرامرز آصف
استریو: Afra
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ستاره، پرستوها، اندک اندک، ننه، کرشمه، جنگ و صلح، ستاره

چاپ