مصطفی رستمی

مصطفی رستمی از خوانندگان ترانه های کوچه بازاری بود که ترانه شاه چراغ موجب معروفیت ایشون شد. اطلاعات دیگری از این خواننده در دسترس نمی باشد.

Image

چاپ