فروزنده شیرازی

فروزنده شیرازی یکی از خوانندگان قدیمی بود است که با خواندن ترانه های محلی( بختیاری و شیرازی)  معروف شد. 

Image

چاپ