رضا جعفری

رضا جعفری خواننده سبک کوچه بازاری و غزل خراباتی بودند.
اطلاعاتی دیگر از این خواننده موجود نمی باشد

Image

چاپ