حسن شهرستانی

حسن شهرستانی یکی از کسانی بودند که بعد از زنده یاد جواد بدیع زاده سبک ایشان را در آواز خوانی رواج داد. حسن شهرستانی معروف به حسن خشتک بود. در تهران، مراسم تُرنا بازی در قهوخانه ها پربا می شد که دوستداران را به تماشای این بازی که گاه بسیارهم زیادی جدی میشد به قهوخانه ها می کشید. در شبهایی که این بازی انجام میشد، بخشی از مراسم بازی را به غزل خوان واگذار می شد. حسن شهرستانی، در میان «ترنا بازان» سرشناس بود.او سبکی از غزلخوانی را اجرا می کرد که بسیار دلنشین بود وبنام «غزل خراباتی» شناخته میشد. دیری نپایید که نام او در شهر پیچید و او کم کم سر از نمایشنامه ها درآورد تا در آنها نقش غزلخوان را ایفا کند. با استقبال مردم از صدا و سبک او، کاستها نیز با نام غزل خراباتی حسن شهرستانی پر شد و به بازار آمد.

Image

چاپ