رنگارنگ

رنگارنگ مجموعه نوار کاست و سی دی هایی هستند که آهنگ های ضبط شده روی آنها  حداقل از دو خواننده یا بیشتر استفاده شده.

Image

چاپ