گلهای رنگارنگ

گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت 23 سال از 1335 تا 1357 از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. برنامه گل‌ها در آغاز با نام گل‌های جاویدان به ابتکار داوود پیرنیا در رادیو تهران آغاز شد. برنامه‌های دیگری نیز به نام‌های گل‌های رنگارنگ، یک شاخه گل، برگ سبز، گل‌های صحرایی بعد از 1334 به این مجموعه افزوده شد. در طول یازده‌سال ریاست و نظارت پیرنیا بر تولید مجموعهٔ گل‌ها ۵ دسته برنامه در این مجموعه تهیه شد: گل‌های جاویدان (157 برنامه)؛ گل‌های رنگارنگ (481 برنامه)؛ برگ سبز (481 برنامه)؛ یک شاخه گل (465 برنامه)؛ و گل‌های صحرایی (64 برنامه) هر یک از این مجموعه‌ها شامل آثار برگزیدهٔ شاعران کهن و معاصر زبان پارسی، و دکلمهٔ شعر در آن‌ها با موسیقی و اجرای آهنگ و تفسیر جامع و کامل استادانِ فن همراه بود و دکلمه کنندگانِ بنام و وارد به فن دکلمهٔ اشعار در آن حضور داشتند. همچنین موسیقی کهن و بومی ایرانی نیز در این مجموعه‌ها به چشم می‌خورد. پس از کناره‌گیری پیرنیا از فعالیت در رادیو در سال 1346 و چند سال بی‌ثباتی، در سال 1351 برنامه دیگری با نام گل‌های تازه با مدیریت هوشنگ ابتهاج پخش شد.

Image

چاپ