اعظم

خانم نوبر اسدی با نام هنری اعظم.ایشان خواننده ای آذری زبان بودند.
و اطلاعات دیگری از این بانو موجود نمی باشد

Image

چاپ